Special Events

Organizing Committee

Honorary Chair: Sea-Fue Wang

General Chair: Yuh-Shyan Hwang

General Co-Chairs: Chaochin Su / Juin J. Liou / Jwo-Shiun Sun / Yo-Ping Huang

Technical Program Chair: Lung-Chien Chen

Technical Program Co-Chair: Trong-Yen Lee

Financial Chair: Yin-Wen Lee

Financial Co-Chair: Pang-Jung Liu

Publication Chair: Guo-Ming Sung

Publication Co-Chair: Shun-Yuan Wang

Registration Chair: Ho-Ting Wu

Registration Co-Chair: Yen-Lin Chen

Publicity Chair: Chuan-Ming Liu

Publicity Co-Chair: Tung-Ju Hsieh

Local Arrangement Chair: Yu-Cheng Fan

Local Arrangement Co-Chair: Hung-Wei Chiu

Website Chair: Chao-Hsien Lee

Website Co-Chair: Po-Chun Huang

Award Chair: To-Po Wang

Award Co-Chair: Yu-Chieh Cheng

Exhibition Chair: San-Fu Wang

Exhibition Co-Chair: Liang-Hung Wang

Sponsors

科??logo CMYK    DIT logo    BFT LOGOcce alumni logontut alumni logo GLORIA Logo 

外交??logo

 

Media Partner

Sensors partnership 01IF